ความเสี่ยงในการลงทุนมีอะไรบ้าง ?

Clearmatch มีการประเมินความเสี่ยง จากข้อมูลที่ถูกรวบรวมแบบเรียลไทม์ (จากการเชื่อมต่อระบบซอฟต์แวร์ของผู้จัดจำหน่าย) ในการประเมินความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ทั้งข้อมูลการเงิน-การบัญชี ข้อมูลสินค้าคงคลัง เป็นต้น และมีการปิดความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้

ความเสี่ยงในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยเรามีการประเมินธุรกิจ ผ่านข้อมูลธุรกรรมย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อตรวจสอบความสามารถ ปริมาณ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ รวมถึง มูลค่าเฉลี่ยต่อธุรกรรม
ความสามารถในการชำระเงินตรงเวลา ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากสถานะทางการเงินของผู้จัดจำหน่ายในทุกไตรมาสอย่างใกล้ชิด
การเปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้า Clearmatch มีการเข้าถึงคำสั่งธุรกรรมแบบเรียลไทม์ และมีการการกระจายความเสี่ยงในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ความเสี่ยงที่เงินลงทุนมากเกินกว่าความต้องการ ในกรณีที่เงินลงทุนถูกใช้ไม่ถึง 80% เราจะมีการแจ้งเตือน ผ่านทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมในการลงทุน ?

ค่าธรรมเนียมของนักลงทุนขึ้นอยู่กับการชำระคืนในแต่ละครั้ง และถูกคำนวนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ใช้ลงทุน เช่น หากมีการใช้เงินทุนในการลงทุนเป็นเวลา 30 วัน ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็น [1.25% x (30 วัน/365 วัน)] ของจำนวนเงินที่ใช้ลงทุน ซึ่งอยู่ที่ 0.103% ต่อเดือนโดยประมาณ

มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไร ?

เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาท และสามารถเพิ่มการลงทุนเป็นขั้นบันไดทีละ 10,000 บาท เช่น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตั้งแต่ 50,000 60,000 70,000  บาท

นักลงทุนสามารถถอนการลงทุนได้อย่างไร ?

นักลงทุนสามารถถอนเงินลงทุนและดอกเบี้ยที่ไม่ได้ลงทุนอยู่ ณ ขณะนั้นออกได้ ด้วยการแจ้งผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ให้ยุติการลงทุน หรือขอถอนการลงทุนด้วยตนเองเมื่อมีเงินทุนคงเหลือในบัญชีหรือคาดว่าจะได้รับคืนใน 7 วัน (ใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการในการโอนผ่านธนาคาร)

สนใจสมัคร หรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

hello@clearmatch.co.th

Copyright ⓒ 2021 Clearmatch, All rights reserved.