มูลค่าการลงทุนรวม
Total amount since inception
295,000,000 THB
มูลค่าสินเชื่อโดยเฉลี่ยต่อสินเชื่อ
Average loan size
2,000,000 THB
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี
Actual net portfolio return
10.2%
ผลตอบแทนที่คาดหวัง
Expected portfolio return
9 % - 11%
ผลตอบแทนที่คาดหวัง จาก SCF
Expected return from SCF
9% - 10.5%
ผลตอบแทนที่คาดหวัง จาก BizFund
Expected return from BizFund
12 % - 13.5%

สัดส่วนการลงทุนตามผลิตภัณฑ์

by Product

สัดส่วนการลงทุนตามอุตสาหกรรม

by Industry

ประวัติการชำระ
Payment done days past due
ชำระตรงเวลา
Paid on time / Early
ชำระล่าช้าภายใน 14 วัน
In 14 days
ชำระล่าช้าภายใน 30 วัน
In 30 days
ชำระล่าช้าภายใน 60 วัน หรือมากกว่า
In 60 days or more
SCF
91.8%
BizFund
6.3%
1.3%
0.1%
0.4%
รวม
Total
98.1%
1.3%
0.1%
0.4%
คาดการณ์
Expected
83%
15%
1%
1%